For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.  Zmluvné strany   

1.1  Prevádzkovateľ :
imexKE s.r.o.
Cottbuská 7
040 23
Košice

1.2.  Užívateľ :
Každá fyzická, alebo právnická osoba, využívajúca produkty a služby prevádzkovateľa.

2. Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom zmluvy je poskytovanie internetových registračných a doplnkových služieb
(ďalej len služby).
Tieto služby uživatelovi zabezpečuje prevádzkovateľ, na základe registrácie a objednávky.

3. Spôsob objednania registrácie/služby a jej platnosť

3.1.  Zriadiť registráciu je možné bezplatne, po prihlásení sa do svojho účtu na
www.bezrealitkybezpecne.sk. Fyzická, alebo právnická osoba sa registruje len raz.
3.2.  Objednať príslušnú službu pre ubytovanie, či reštauráciu je možné cez internetovú
objednávku, poštou, telefonicky, mailom, alebo obchodným zástupcom.
Podmienkou pre jej objednanie je registrácia majiteľa objektu.
Objednávky urobené týmto spôsobom sa považujú za záväzné a na ich uzavretie sa
nevyžaduje potvrdenie objednávky poskytovateľom.
Zmluvný vzťah tak vzniká vyhotovením a dodaním služieb.
3.3.  Po vyplnení registrácie užívateľa a objednaní príslušných služieb, poskytovateľ
údaje skontroluje a zašle užívateľovi prístupové údaje k vlastnej administrácii
prezentácie.
Jeden registrátor-užívateľ môže registrovať viac objektov a prevádzok
(ich počet nie je limitovaný).
Následne prevádzkovateľ vyhotoví a zašle užívateľovi faktúru za objednané a
dohodnuté služby a po jej úhrade služby aktivuje.
3.4.  Zmluvný vzťah na základe objednávky sa uzatvára na dobu neurčitú a jej platnosť
nadobúda účinnosť dňom ich objednania, resp. dňom vystavenia faktúry.
Registračné služby sa objednávajú na obdobie min. 1 roka, reklamno-propagačné
služby na dohodnuté obdobie a grafické a webdizajnové služby sú splatné jednorázovo,
ak sa písomne nedohodne inak.
3.5.  Objednávku služby je možné stornovať najneskôr do 24 hodín od jej objednania.
Po uplynutí tejto doby sa objednávka považuje za záväznú a faktúra za splatnú.
3.6.  Platnosť zmluvného vzťahu končí vypovedaním jednej zo strán.
Užívateľ môže ukončiť zobrazovanie prezentácie kedykoľvek. Nevzniká mu tým však
nárok na vrátenie pomernej časti ceny za objednanú službu.
3.7.  Na možnosť ukončenia zobrazovania pre ďalšie fakturačné obdobie je každý klient vopred
upozornení mailom a samotné vypovedanie je možné ešte i počas lehoty splatnosti
faktúry na ďalšie fakturačné obdobie.

4. Cena a platobné podmienky

4.1.  Cena za poskytované registračné služby je uvedená v objednávke prezentácie a je
závislá od  jej obsahu a dĺžky jej trvania. Prevádzkovateľ nie  je platcom DPH.
4.2.  Prevádzkovateľ bude užívateľovi fakturovať služby podľa objednávky v intervale,
ktorý si užívateľ sám zvolil a to v kalendárnom mesiaci, kedy boli služby objednané.
4.3.  Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry v lehote ich splatnosti, v prospech
prevádzkovateľa.
4.4.  V prípade neuhradenia faktúr do dátumu splatnosti, je užívateľ upozornený upomienkami
a posledným pokusom o zmier. Ak užívateľ faktúru neuhradí ani po tom, prevádzkovateľ
má právo účtovať si pokutu vo výške 5 – násobku dlžnej sumy a úrok z omeškania
vo výške 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry, až do jej uhradenia
a môže pristúpiť k právnemu vymáhaniu dlžnej sumy.

5.    Práva a povinnosti prevádzkovateľa.

5.1.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať objednané služby po dobu platnosti objednávky.
5.2.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služeb z dôvodu renovácie a
údržby softvérového vybavenia.
5.3.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami a výpadkami
spôsobené živelnými pohromami.
5.4.  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednost za obsah prezentácií a e-mailovej
komunikácie užívateľa.
5.5.  Prevádzkovateľ neposkytuje na svojin serverech stránky následovného charakteru:
warezové stránky, stránky na sťahovanie nelegálního softvéru, hudby, filmov,
porno stránky a chatové stránky, kterých obsah porušuje platné zákony a predpisy
v SR a EÚ.    

6. Práva a povinnosti užívateľa

6.1.  Užívateľ má prísne zakázané rozposielanie nevyžiadanej pošty (SPAM) cez e-mailové
kontá na serveroch prevádzkovateľa.
6.2.  U­ží­va­teľ nes­mie v przentácii umies­tňo­vať aký­koľ­vek ob­sah, kto­rý za­sa­hu­je
nep­rí­pus­tným spô­so­bom do práv tre­tích osôb naj­mä ten, kto­rý je proti­práv­ny, vý­hraž­ný,
oho­vá­rač­ský, ne­ka­lo­sú­ťaž­ný, nac­tiutŕhač­ský, uráž­li­vý, tý­ra­vý, han­li­vý, škod­li­vý,
za­sa­hu­jú­ci do prá­va na ochra­nu osob­nos­ti a súk­ro­mia, ra­so­vo, et­nic­ky, ale­bo inak
nev­hod­ný, vul­gár­ny a ob­scén­ny, na­ru­šu­jú­ci prá­va inej oso­by, pod­po­ru­jú­ci ko­na­nie
kva­li­fi­ko­va­teľ­né ako trest­ný čin, pries­tu­pok ale­bo iný správ­ny de­likt.
Užívateľ sám zodpovedá za pravdivosť uverejnených údajov v prezentácii a súhlasí s tým,
že prevádzkovateľ má právo údaje skontrolovať a v prípade zistenia porušenia pravidiel
používania, môže zobrazovanie registrácie pozastaviť na dobu odstránenia tohoto
porušenia.
6.3.  V prípade akéhokoľvek porušenia zákonov a nariadení platných v SR a EÚ na prezentácii
užívateľa, nesie plnú právnu zodpovednost úžívateľ.
6.4.  Užívateľ je povinný a bezodkladne oznámiť všetky závažné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť
fakturáciu služieb užívateľa.

7. Záverečné ustanovenia.

7.1.  Tie­to Všeo­bec­né pod­mien­ky sa spra­vu­jú prá­vom Slo­ven­skej re­pub­li­ky a právom EÚ.
Otáz­ky, kto­ré všeo­bec­né pod­mien­ky ne­rie­šia, sa spra­vu­jú us­ta­no­ve­nia­mi autor­ské­ho
zá­ko­na, Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka, Tres­tné­ho zá­ko­na, zá­ko­na o ochran­ných znám­kach,
zá­ko­na o rek­la­me a os­tat­ný­mi všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi.
7.2.  Odoslaním objednávky dáva užívateľ jednoznačne najavo, že si tieto Všeobecné
podmienky prečítal, porozumel im a súhlasí s nimi. Všeobecné obchodné podmienky sú
uverejnené na stránke www.bezrealitkybezpecne.sk a sú i súčasťou objednávky prezentácie.
7.3.  Všetky výnimky nad rámec týchto Všeobecných podmienok, musia byť riešené
ako dodatok a musia byť odsúhlasené oboma stranami.
Ak sa niek­to­ré z us­ta­no­ve­ní tých­to pod­mie­nok sta­ne cel­kom ale­bo sčas­ti neú­čin­ným,
ne­má tá­to sku­toč­nosť vplyv na účin­nosť zvyš­ných us­ta­no­ve­ní.

Vrch